Chuyên mục
CHỨNG KHOÁN

XHC đặt kế hoạch lãi sau thuế năm 2020 tăng 19%, dự chi cổ tức tiền mặt 40%

HĐQT CTCP Xuân Hòa Việt Nam (UPCoM: XHC) vừa công bố Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Trong đó, XHC đưa ra kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2020 cũng như kế hoạch bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trả lời