Chuyên mục
CHỨNG KHOÁN

Vimeco lên kế hoạch lãi sau thuế 2020 gấp 2.4 lần năm trước

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 của CTCP Vimeco (HNX: VMC), ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch lãi sau thuế 2020 gấp 2.4 lần năm trước, trả cổ tức 2020 với tỷ lệ 8%.

Trả lời