Chuyên mục
CHỨNG KHOÁN

TS4 “ế” 20 triệu cp phát hành riêng lẻ

CTCP Thủy sản số 4 (HOSE: TS4) vừa công bố kết quả phát hành riêng lẻ 20 triệu cp để cơ cấu nợ và bổ sung vốn lưu động.

Trả lời