Chuyên mục
CHỨNG KHOÁN

SNC lên kế hoạch lãi sau thuế 2020 đi lùi

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (UPCoM: SNC) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Trong đó, SNC lên kế hoạch lãi sau thuế đạt 12 tỷ đồng, giảm 12% so với thực hiện năm 2019.

Trả lời